Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Drobečková navigace

Úvod > Samospráva > Vyhlášky a zákony > Vyhláška odpady 2007

Vyhláška o odpadech - č.1/2007

O B E C   Ž I M U T I C E

 

     

        O B E C N Ě   Z Á V A Z N Á              

         V Y H L Á Š K A   č.1/2007

 

 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

 komunálních odpadů vznikajících na území Obce Žimutice, včetně systému nakládání  se stavebním odpadem.

 

Zastupitelstvo Obce Žimutice na svém jednání dne 19. 3. 2007 vydalo na základě ustanovení § 84 odst.2, písm.i) zákona č.128/2000 Sb., o obcích ) obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a s odvoláním na ustanovení § 17, odst.2, zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

                                                                  Čl.1

                                               Předmět a působnost vyhlášky

Vyhláška stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na územním obvodu Obce Žimutice, včetně nakládání s nebezpečnými složkami komunálního odpadu a nakládání s odpadem stavebním. Vyhláška je závazná pro všechny fyzické osoby pobývající na území obce, na něž se podle zákona o odpadech nevztahují povinnosti původce (dále jen fyzická osoba).

 

                                                                   Čl.2

                                                              Poplatník

a)      Fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt .

b)      Fyzická osoba,která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba.

 

                                                             Čl.3

                                                    Sazba poplatku

Sazba poplatku pro poplatníka podle článku 2 písmene a) a b) činí :

 a)Fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt – 200-Kč

 b)Stavba k individuální rekreaci -500-Kč

 

                                                                   Čl.4

          Systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nebezpečných složek komunálního odpadu

1) Fyzické osoby jsou povinny komunální odpad odděleně shromažďovat, třídit a předávat k využití a odstranění.

2) Původci, kteří produkují odpad zařazený podle Katalogu odpadů jako odpad podobný komunálnímu z činnosti právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání, mohou na základě smlouvy s obcí využít systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem. Smlouva musí být písemná a musí obsahovat vždy výši sjednané ceny za tuto službu

3) K účelu uvedenému v odstavci 1) jsou občanům k dispozici tyto sběrné nádoby a zařízení:

    a) specielní nádoby, kterými jsou: nádoby na odpad 90 a 110 l a velkoobjemové kontejnery 1.100 l.   Do těchto nádob se ukládá dále již nevytřiditelný komunální odpad (smetky, popel, pevné kuchyňské odpady, krabice od mléka, džusů, drobné předměty a hmoty apod.)

        Naopak do těchto nádob je zakázáno ukládat:

        - žhavý popel, plasty, papír, sklo, kovové předměty

        - nebezpečný a velkorozměrový odpad

        - uhynulá zvířata a části jejich těl

        - zvířecí fekálie apod.

    b) zvlášť označené a barevně odlišené plastové nádoby na třídění odpadu dle jeho druhu, tzv.separovaný odpad. Jedná se o:

        - nádoby na směsný papír (modré) - nepatří sem vrstvené obaly, jako krabice od mléka džusů, obaly s kovovými částmi, zamaštěný a voskový papír, dětské pleny, hygienické vložky apod.

        - nádoby na bílé sklo (zelené s bílým víkem)

        - nádoby na barevné sklo (zelené) - do obou těchto nádob nepatří keramický a   porcelánový odpad, a ze skla je nutno odstranit kovové části - uzávěry a kroužky

        - pytle na plast (žluté) - u PET lahví je nutno zmenšit jejich objem sešlápnutím

 

    3) Krom toho zajišťuje obec 2x do roka likvidaci velkorozměrového a nebezpečného odpadu formou svozových dnů. O termínech těchto svozových dnů obec vždy občany vyrozumí písemnou formou na informační tabuli.

 

                                                                   Čl.5

                                            Využívání a odstraňování odpadů

Využití a odstraňování komunálního odpadu shromážděného podle článku 2 zajišťuje pro Obec Žimutice firma A.S.A Č.Budějovice.

 

                                                                    Čl.6

                                               Nakládání se stavebním odpadem

Likvidaci stavebního odpadu si fyzické osoby zajišťují samy prostřednictvím firmy, která má od obce svolení k nakládání s komunálním odpadem. Tímto se nevylučuje možnost, zajistit si odvoz tohoto odpadu na řízenou skládku vlastními prostředky, popř.jiným způsobem.

 

                                                                    Čl.7

                                                 Přednostní využívání odpadu

Každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti. Odpady, jejichž vzniku nelze zabránit, musí být využity případně odstraněny způsobem, který neohrožuje lidské zdraví a životní prostředí a který je v souladu s tímto zákonem a se zvláštními právními předpisy.

 

Přípustné způsoby využití složek komunálního odpadu jsou např.:

 a) popel ze dřeva lze použít k přímému hnojení nebo zkompostovat

 b) organický, kompostovatelný kuchyňský odpad a kompostovatelný odpad z údržby zeleně lze kompostovat

 c) dřevo a papír lze spálit

                                                                    Čl.8

                                                                 Sankce

1) Porušení této obecně závazné vyhlášky fyzickou osobou může být postiženo jako přestupek podle zákona o přestupcích č.200/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

2) Porušení této obecně závazné vyhlášky fyzickými osobami oprávněnými k podnikání a právnickými osobami je sankciováno dle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech.

 

  

                                                                   Čl.9

                                                    Zrušovací ustanovení

Ruší se obecně závazná vyhláška o systému, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů vznikajících na území Obce Žimutice a systému nakládání se stavebním odpadem ze dne 15. 12. 2003

 

                                                                   Čl.10

                                                               Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 20. 3. .2007

_________________________________________________________________________

1) zákon č.185/2001 Sb., § 17 odst.6

2) např.zákon č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.289/1995 Sb., o lesích a o změně a dopl-

    nění  některých zákonů /lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů

 

 

 

 

        ..........................................                                                   ...........................................

             místostarosta                                                                             starosta

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:                                    

Sejmuto dne: