Drobečková navigace

Obec Žimutice > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva > Vyhláška odpady 2007

Vyhláška o odpadech - č.1/2007

O B E C   Ž I M U T I C E

 

     

        O B E C N Ě   Z Á V A Z N Á              

         V Y H L Á Š K A   č.1/2007

 

 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

 komunálních odpadů vznikajících na území Obce Žimutice, včetně systému nakládání  se stavebním odpadem.

 

Zastupitelstvo Obce Žimutice na svém jednání dne 19. 3. 2007 vydalo na základě ustanovení § 84 odst.2, písm.i) zákona č.128/2000 Sb., o obcích ) obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a s odvoláním na ustanovení § 17, odst.2, zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

                                                                  Čl.1

                                               Předmět a působnost vyhlášky

Vyhláška stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na územním obvodu Obce Žimutice, včetně nakládání s nebezpečnými složkami komunálního odpadu a nakládání s odpadem stavebním. Vyhláška je závazná pro všechny fyzické osoby pobývající na území obce, na něž se podle zákona o odpadech nevztahují povinnosti původce (dále jen fyzická osoba).

 

                                                                   Čl.2

                                                              Poplatník

a)      Fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt .

b)      Fyzická osoba,která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba.

 

                                                             Čl.3

                                                    Sazba poplatku

Sazba poplatku pro poplatníka podle článku 2 písmene a) a b) činí :

 a)Fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt – 200-Kč

 b)Stavba k individuální rekreaci -500-Kč

 

                                                                   Čl.4

          Systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nebezpečných složek komunálního odpadu

1) Fyzické osoby jsou povinny komunální odpad odděleně shromažďovat, třídit a předávat k využití a odstranění.

2) Původci, kteří produkují odpad zařazený podle Katalogu odpadů jako odpad podobný komunálnímu z činnosti právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání, mohou na základě smlouvy s obcí využít systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem. Smlouva musí být písemná a musí obsahovat vždy výši sjednané ceny za tuto službu

3) K účelu uvedenému v odstavci 1) jsou občanům k dispozici tyto sběrné nádoby a zařízení:

    a) specielní nádoby, kterými jsou: nádoby na odpad 90 a 110 l a velkoobjemové kontejnery 1.100 l.   Do těchto nádob se ukládá dále již nevytřiditelný komunální odpad (smetky, popel, pevné kuchyňské odpady, krabice od mléka, džusů, drobné předměty a hmoty apod.)

        Naopak do těchto nádob je zakázáno ukládat:

        - žhavý popel, plasty, papír, sklo, kovové předměty

        - nebezpečný a velkorozměrový odpad

        - uhynulá zvířata a části jejich těl

        - zvířecí fekálie apod.

    b) zvlášť označené a barevně odlišené plastové nádoby na třídění odpadu dle jeho druhu, tzv.separovaný odpad. Jedná se o:

        - nádoby na směsný papír (modré) - nepatří sem vrstvené obaly, jako krabice od mléka džusů, obaly s kovovými částmi, zamaštěný a voskový papír, dětské pleny, hygienické vložky apod.

        - nádoby na bílé sklo (zelené s bílým víkem)

        - nádoby na barevné sklo (zelené) - do obou těchto nádob nepatří keramický a   porcelánový odpad, a ze skla je nutno odstranit kovové části - uzávěry a kroužky

        - pytle na plast (žluté) - u PET lahví je nutno zmenšit jejich objem sešlápnutím

 

    3) Krom toho zajišťuje obec 2x do roka likvidaci velkorozměrového a nebezpečného odpadu formou svozových dnů. O termínech těchto svozových dnů obec vždy občany vyrozumí písemnou formou na informační tabuli.

 

                                                                   Čl.5

                                            Využívání a odstraňování odpadů

Využití a odstraňování komunálního odpadu shromážděného podle článku 2 zajišťuje pro Obec Žimutice firma A.S.A Č.Budějovice.

 

                                                                    Čl.6

                                               Nakládání se stavebním odpadem

Likvidaci stavebního odpadu si fyzické osoby zajišťují samy prostřednictvím firmy, která má od obce svolení k nakládání s komunálním odpadem. Tímto se nevylučuje možnost, zajistit si odvoz tohoto odpadu na řízenou skládku vlastními prostředky, popř.jiným způsobem.

 

                                                                    Čl.7

                                                 Přednostní využívání odpadu

Každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti. Odpady, jejichž vzniku nelze zabránit, musí být využity případně odstraněny způsobem, který neohrožuje lidské zdraví a životní prostředí a který je v souladu s tímto zákonem a se zvláštními právními předpisy.

 

Přípustné způsoby využití složek komunálního odpadu jsou např.:

 a) popel ze dřeva lze použít k přímému hnojení nebo zkompostovat

 b) organický, kompostovatelný kuchyňský odpad a kompostovatelný odpad z údržby zeleně lze kompostovat

 c) dřevo a papír lze spálit

                                                                    Čl.8

                                                                 Sankce

1) Porušení této obecně závazné vyhlášky fyzickou osobou může být postiženo jako přestupek podle zákona o přestupcích č.200/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

2) Porušení této obecně závazné vyhlášky fyzickými osobami oprávněnými k podnikání a právnickými osobami je sankciováno dle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech.

 

  

                                                                   Čl.9

                                                    Zrušovací ustanovení

Ruší se obecně závazná vyhláška o systému, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů vznikajících na území Obce Žimutice a systému nakládání se stavebním odpadem ze dne 15. 12. 2003

 

                                                                   Čl.10

                                                               Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 20. 3. .2007

_________________________________________________________________________

1) zákon č.185/2001 Sb., § 17 odst.6

2) např.zákon č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.289/1995 Sb., o lesích a o změně a dopl-

    nění  některých zákonů /lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů

 

 

 

 

        ..........................................                                                   ...........................................

             místostarosta                                                                             starosta

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:                                    

Sejmuto dne:

 

 

 

 

 

Vyhledat v textu

18. 9. Kryštof

Zítra: Zita

Oranžový rok

Generálním partnerem Oranžového roku je Jaderná elektrárna Temelín

www.cez.cz

logo Temelín skupina čež.png

Obec Žimutice děkuje Jaderné elektrárně Temelín skupině ČEZ za partnerství v projektu Oranžový rok 2018

 image001.jpg

Nadace ČEZ

Od Nadace ČEZ obec obdržela v roce 2017 finanční příspěvek ve výši 140 000 Kč na akci „Dodávka a montáž sportovního povrchu a vybavení sportovního sálu“

Od Nadace ČEZ Obec Žimutice obdržela finanční příspěvek ve výši 140 000 Kč na akci „Oprava budovy ZŠ a MŠ Žimutice“.

Od Nadace ČEZ obec obdržela finanční příspěvek ve výši 140 000 Kč na akci „Bezdrátový rozhlas Obce Žimutice“.

Od Nadace ČEZ obec obdržela finanční příspěvek ve výši 200 000 Kč na vybudování bezbariérového a bezpečného vstupu k víceúčelovému hřišti v Žimuticích.

www.nadacecez.cz
logo-nadace-cez-29mm-a4-rgb-png.png

Diskusní fórum

příspěvků: 13

Návštěvnost stránek

147222
zimutice_foot.png